Zoeken

Resultaten in Pagina's
58
Aanmelden nieuwe leerling - Hoe kunt u uw kind bij ons op school aanmelden? Bent u op zoek naar een basisschool? Wilt u meer informatie over De Josephschool? Wilt u uw kind inschrijven op De Josephschool? Ik nodig... Lees meer...
Aardrijkskunde methode: Grenzeloos - Grenzeloos, de aardrijkskundemethode van groep 3 t/m 8 Aan het begin van dit nieuwe schooljaar starten we in de groepen 3 t/m 8 met een nieuwe methode: Grenzeloos. Grenzeloos is de eerste... Lees meer...
Anti-Pestprotocol - Anti-Pestprotocol   Hoe gaan wij pesten tegen? In onze school worden regels en afspraken gebruikt, die gericht zijn op veiligheid, rust en orde en dit met respect voor elkaar. Met deze... Lees meer...
Bewegingsonderwijs: Spel en Beweging - Bewegingsonderwijs: Spel en Beweging Voor de oudere kinderen zijn spel en beweging van groot belang. Vanaf groep 3 hebben alle groepen één gymles van een vakleerkracht en één spelles van hun... Lees meer...
Catachese - Catechese Vanuit de catechese methode "Trefwoord" werken we ieder jaar in alle groepen aan diverse godsdienstige en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. In de methode "Trefwoord" wordt gewerkt... Lees meer...
Centrum voor jeugd & gezin - Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling... Lees meer...
Computeronderwijs - Computeronderwijs: Informatie en Communicatie Technologie (ICT) De computer speelt in ons onderwijs voor de kinderen en de leerkrachten een ondersteunende en begeleidende rol. Hierbij denken wij... Lees meer...
Coöperatief Leren - Coöperatief Leren Binnen onze school vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen leren van de communicatie over en weer met de leerkracht, maar ook met elkaar en van elkaar. Coöperatief... Lees meer...
Creativiteit en kunstzinnige vorming -   Creativiteit en kunstzinnige vorming Voor de expressievakken gebruiken we als leidraad de methode: "Moet je doen". De creatieve vakken hebben we ondergebracht in de volgende twee... Lees meer...
De Josephschool: lerend,samenwerkend en altijd in beweging - Wat is ons streven? De Josephschool is een school met een katholieke identiteit. Daarin vinden we onze inspiratie om naar ieders tevredenheid om te gaan met leerlingen, ouders en opvoeders. Op deze... Lees meer...
Dyscalculie protocol - Dyscalculie protocol: juni 2017 Door op onderstaande link te klikken komt u bij de tekst van ons dyscalculieprotocol. Dyscalculieprotocol Lees meer...
Dyslexie protocol - Dyslexie protocol: juli 2015 Door op onderstaande link te klikken komt u bij de tekst van ons dyslexieprotocol. Dyslexieprotocol tekst juni 2015.pdf Dyslexieprotocol werkschema juni... Lees meer...
Engels -   Engels vanaf groep 1 Op de Josephschool geven wij Engels vanaf groep 1 tot en met groep 8. Wij gebruiken hiervoor de methode: “Groove Me”. Dit is een complete lesmethode waarbij muziek de... Lees meer...
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) - De medezeggenschapsraden van de vier SKOP scholen hebben ieder uit hun midden een ouder- en een personeelslid gekozen die namens hen zitting hebben genomen in de GMR. Zij houden zich bezig met... Lees meer...
Groep 1/2 A - Welkom op de groepspagina van groep 1/2A   Wij zijn een gezellige groep met kinderen: Hamzah, Fiene, Aram, Joëlle, Judi, Sid, Ruby, Kapeesan, Jinte, Ids, Anouk, Jenthe, Ruben,... Lees meer...
Groep 1/2 B -                             Jad, Afra, Christiaan, Eline, Kylie, Tygo, Katey, Sven, Jenaya, Hadja, Matt, Olivier,... Lees meer...
Groep 3 - Welkom op de groepspagina van groep 3   In groep 3 zitten 26 enthousiaste leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag om de week is juf Stephanie in de klas. Juf Laura is er op de... Lees meer...
Groep 4 - Welkom op de groepspagina van groep 4 Met rekenen zijn we met deze doelen bezig (22-01-2018): Op maandag 22 januari kwam de oom van Symke langs. Hij is architect en kwam ons van... Lees meer...
Groep 5 -     Welkom op de groepspagina van groep 5        In groep 5 zitten 29 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Ilonka op school. Juf Mariette E.... Lees meer...
Groep 6 -   Welkom op de groepspagina van groep 6   In groep 6 zitten 25 enthousiaste kinderen: Dilan, Sabine, Pien, Roel, Mitchel, Danish, Elize, Mila, Lars, Luke, Lotte, Nils,... Lees meer...
Groep 7 - Welkom op de groepspagina van groep 7    Groep 7 bestaat uit 24 leuke kinderen en meester Harm. Op deze site kunt u praktische informatie vinden, daarnaast houden wij u op de hoogte... Lees meer...
Groep 8 - Welkom op de groepspagina van groep 8   In groep 8 zitten: Sara, Emil, Joëlle, Veerle, Tim, Sem, Irem, Ahmad, Syenna, Jim, Fenna, Sanne, Raaju, Noa, Vera, Esmeé, Vian, Joris, Christel,... Lees meer...
Groepen 1 en 2 - Groepen 1 en 2 In de eerste twee schooljaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. De dag begint en eindigt meestal in de kring. Door het wer-ken in hoeken en het... Lees meer...
Huiswerk - Huiswerk       De doelstellingen van huiswerk: kinderen leveren onder eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan het eigen leerproces nieuwsgierigheid van... Lees meer...
Informatie - Lees meer...
Jaarplan - Jaarplan  Op deze pagina vind u de meest recente versie van ons jaarplan. Jaarplan 2017-2018.pdf Lees meer...
Jaarverslag - Jaarverslag Josephschool Ieder schooljaar maken wij een uitgebreid jaarverslag waarin we iedereen willen informeren over wat we bereikt hebben en hoe de onderwijsontwikkelingen in de school... Lees meer...
Kalender - Jaarkalender 2017-2018 Lees meer...
Lezen (basisvaardigheid) - Lezen Na in groep 1/2 spelenderwijs kennisgemaakt te hebben met 15 letters begint in groep 3 "officieel" het leren lezen. Voor het leesonderwijs gebruiken we de 2e maanversie van de... Lees meer...
Links - Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker www.skoppijnacker.nl Johannesschool www.johannesschoolpijnacker.nl Het Spectrum www.rkbs-hetspectrum.nl De... Lees meer...
Logopedisch Spectrum - De praktijk is voor leerlingen van alle basisscholen toegankelijk. Ook is de praktijk toegankelijk voor kinderen van 0-4 jaar.   Logopedie bij u op school Vanaf 5 januari 2016 is het voor... Lees meer...
Medezeggenschapsraad (MR) - Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad van de Josephschool bestaat een oudergeleding: Stan van de Burg (voorzitter), Martin Staak en Aksana van Steenbrugge en een personeelsgeleding:... Lees meer...
Meer- en hoogbegaafd - Plusklas Josephschool In voorgaande jaren heeft een aantal leerlingen van onze school deelgenomen aan een door de gemeente gesubsidieerd Plusklas project. In die jaren hebben wij voldoende... Lees meer...
Onderwijs - Lees meer...
Oudercommissie (OC) - De Oudercommissie van de Josephschool De Oudercommissie wordt jaarlijks gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de Josephschool. De OC bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die... Lees meer...
Ouderkrant - Meest recente ouderkrant: 2017.09 Ouderkrant 2 Archief: 2017.08.17 Ouderkrant 1 2016.08.19 Ouderkrant 2016.09.01 Ouderkrant 2016.09.22 Ouderkrant 2016.10.13 Ouderkrant 2016.11.10... Lees meer...
Passend Onderwijs - Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband: passend primair onderwijs Delflanden kortweg: PPO Doel van deze samenwerking is om kinderen in... Lees meer...
Plusklas - Welkom op de pagina van de plusklas Schooljaar 2017 - 2018 Een plusgroep, ook wel een verrijkingsgroep genoemd, is een speciale groep voor kinderen met een grote ontwikkelingsoorsprong... Lees meer...
Protocol Herfstkinderen - Beste belangstellenden, De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Sommige leerlingen zullen maar... Lees meer...
Protocol informatie verstrekking aan ouders - Belangrijke punten uit het protocol informatie verstrekken aan gescheiden ouders   Protocol 1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze... Lees meer...
Rekenen (basisvaardigheid) - Rekenen Wij werken vanaf groep 3 met de methode: "Wereld in getallen". Dit is een zgn. realistische reken- en wiskunde methode. De leerstof wordt aangeboden via herkenbare en inleefbare thema's.... Lees meer...
Schakelklas - Welkom op de groepspagina van de schakelklas    Vluchtelingen in Pijnacker-Nootdorp De gemeente Pijnacker –Nootdorp heeft woonruimte beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. De... Lees meer...
Schoolgids - Schoolgids  Op deze pagina vind u de meest recente versie van onze schoolgids. Schoolgids Josephschool 2017-2018 definitief.pdf Lees meer...
Schoolmaatschappelijk werk -                                                        ... Lees meer...
Schoolmelk - Schoolmelk op de Josephschool (schooljaar 2015-2016) Al jaren biedt onze school de kinderen de gelegenheid om een abonnement te nemen op de schoolmelk.      ... Lees meer...
Schoolplan - Schoolplan  Op deze pagina vind u de meest recente versie van ons schoolplan. Voor het schoolplan, klik hier.   Lees meer...
Schooltijden Josephschool - De schooltijden van de Josephschool  Maandag                             8.30 - 12.00u         13.15... Lees meer...
Schrijven (basisvaardigheid) - Schrijven De basis voor het schrijven wordt gelegd in de groepen 1/2. Een goed ontwikkelde fijne motoriek is daarbij van groot belang. Het ontwikkelen van de fijne motoriek gebeurt met de meest... Lees meer...
Skippy - Buitenschoolse opvang (BSO) De Josephschool werkt al geruime tijd samen met kinderopvangorganisatie SkippyPePijN. Deze organisatie levert met haar BSO-locaties een belangrijke bijdrage aan de... Lees meer...
SKOP - Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker - Het bestuur SKOP De Katholieke Scholen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden bestuurd door de stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker “SKOP”. In het bestuur van de stichting zitten... Lees meer...
Taal (basisvaardigheid) - Taal In groep 3 is het vakgebied Taal nauw verweven met het leren lezen. Alle talige activiteiten zitten in de leesmethode verweven. Vanaf groep 4 t/m groep 8 werken we met de taalmethode: "Taal... Lees meer...
Team - Team Josephschool 2017 - 2018 Directeur Mariette Neijenhuis   Groep 1/2 A Simone Turkstra & Marlies Krebbers Groep 1/2 B Carla de Graaff & Agnes Bekenes ... Lees meer...
Toestemmingsverklaring medicijnverstrekking -  Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te... Lees meer...
Tussenschoolse opvang (het overblijven) - Tussenschoolse opvang (het overblijven) Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven. Overblijven tijdens de middagpauze is voor alle kinderen (gr. 1... Lees meer...
Vakanties en studiedagen schooljaar 2017-2018 - Vakantieregeling 2017-2018 Pijnacker-Nootdorp   Herfstvakantie 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 ... Lees meer...
Verkeersonderwijs: School op Seef - Verkeer: “School op Seef” verkeersveiligheidslabel Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, geven wij praktijk- en omgevingsgerichte... Lees meer...
Verlof aanvragen - Verlofaanvraag / schoolverzuim   Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de... Lees meer...
home - ''De Josephschool: lerend, samenwerkend en altijd in beweging''   41914 Wij zijn op zoek naar enthousiaste invallers voor onze SKOP-invalpool!   Op zoek naar een leuke... Lees meer...
Resultaten in Bestanden
68
000 vacaturetekst SKOP - invalpool v2.pdf - Lees meer...
170913_brief_ouders staking 5oktober 2017.docx - Lees meer...
2013_Schoolondersteuningsprofiel_PO_Josephschool_.pdf - Lees meer...
2014-2015_Jaarverslag_Josephschool_website.pdf - Lees meer...
2015 KATERN Zorg en begeleiding Josephschool Pijnacker - okt.`17 aangepast.pdf - Lees meer...
2015-2016_Invulformulier_Ouderparticipatie_-_activiteitenboekje.docx - Lees meer...
2016.08.19 Ouderkrant afl. 1.pdf - Lees meer...
2016.09.01 Ouderkrant afl. 2.pdf - Lees meer...
2016.09.22 Ouderkrant afl. 3.pdf - Lees meer...
2016.10.13 Ouderkrant afl. 4.pdf - Lees meer...
2016.11.10 Ouderkrant afl. 5.pdf - Lees meer...
2016.12.01 Ouderkrant afl. 6.pdf - Lees meer...
2017-08-17 Ouderkrant afl. 1.pdf - Lees meer...
2017-08-17 Ouderkrant afl. 2.pdf - Lees meer...
2017-10-06 Ouderkrant afl. 3.docx.pdf - Lees meer...
2017-10-06 Ouderkrant afl. 4.pdf - Lees meer...
2017-11-16 Ouderkrant afl. 4.pdf - Lees meer...
2017-12-14 Ouderkrant afl. 5.pdf - Lees meer...
2017.01.26 Ouderkrant afl. 8.pdf - Lees meer...
2017.02.16 Ouderkrant afl. 9.pdf - Lees meer...
2017.03.23 Ouderkrant afl. 10.pdf - Lees meer...
2017.03.30 Ouderkrant Extra Paas Editie.pdf - Lees meer...
2017.04.13 Ouderkrant afl. 11.pdf - Lees meer...
2017.05.18 Ouderkrant afl. 12.pdf - Lees meer...
2017.06.01 Ouderkrant afl. 13.pdf - Lees meer...
2017.06.01 Ouderkrant afl. 13.pdf - Lees meer...
2017.06.29 Ouderkrant afl. 14.pdf - Lees meer...
2018-01-25 Ouderkrant afl. 6.pdf - Lees meer...
2018-01-25 Ouderkrant afl. 6.pdf - Lees meer...
2018-02-22 Ouderkrant afl. 7.pdf - Lees meer...
2018-02-22 Ouderkrant afl. 7.pdf - Lees meer...
2018-03-22 Ouderkrant afl. 8.pdf - Lees meer...
2018-04-26 Ouderkrant afl. 9.pdf - Lees meer...
activiteitenboekje.html - Lees meer...
Anti-pestprotocol.docx - Lees meer...
Anti-pestprotocol.pdf - Lees meer...
Definitief Schoolgids Josephschool 2016-2017.docx - Lees meer...
Definitief Schoolgids Josephschool 2016-2017.docx - Lees meer...
Definitief Schoolgids Josephschool 2016-2017.docx - Lees meer...
Dyslexieprotocol_tekst_-_JUNI_2015.pdf - Lees meer...
Dyslexieprotocol_werkschema_JUNI_2015.pdf - Lees meer...
jaarkalender ouders website 2017-2018.pdf - Lees meer...
Jaarkalender_ouders_website_2016-2017.docx.pdf - Lees meer...
Jaarplan 2016-2017 definitief.pdf - Lees meer...
Jaarplan voor website.pdf - Lees meer...
Jaarverslag 2013 2014.html - Lees meer...
Jaarverslag.pdf - Lees meer...
Josephschool - Protocol_Ernstige_Reken_Wiskunde_Problemen_en_dyscalculie.pdf - Lees meer...
kinderkrant 1.pdf - Lees meer...
kinderkrant 1.pdf - Lees meer...
kinderkrant 1.pdf - Lees meer...
kinderkrant 2.pdf - Lees meer...
kinderkrant 3.pdf - Lees meer...
kinderkrant 4.pdf - Lees meer...
media voor 10 tot 12 jaar.pdf - Lees meer...
media voor 4 tot 6 jaar.pdf - Lees meer...
media voor 7 tot 9 jaar.pdf - Lees meer...
Nieuwsbrief maart 2017.pdf - Lees meer...
Poster groep 4b blok 1.pdf - Lees meer...
protocol herfstkinderen[1].doc - Lees meer...
Protocol_Kurzweil_-_Josephschool_-_febr.2016.docx - Lees meer...
rapportage ouderpeiling.html - Lees meer...
Schoolgids Josephschool 2017-2018 definitief.pdf - Lees meer...
Schoolplan Josephschool 2015-2019.pdf - Lees meer...
Uitnodiging kerstborrel.pdf - Lees meer...
Verklaring_Toestemming_tot_het_verstrekken_van_medicijnen_op_verzoek.pdf - Lees meer...
Wat gebeurde er in schooljaar 2016-2017.pdf - Lees meer...
zorgplicht_-__meest_voorkomende_vragen.pdf - Lees meer...
Resultaten in Kalender
103
10 minuten gesprekken groep 1/ 2 - Lees meer...
10 minuten gesprekken groep 1/ 2 - Lees meer...
10 minuten gesprekken groep 3 t/m 7 - Lees meer...
10 minuten Inloopmiddag ouders - Lees meer...
10 minutenavond startgesprekken groep 3 t/m 8 - Lees meer...
Afscheidsavond groep 8 - Lees meer...
Avondvierdaagse - Lees meer...
Carnaval - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Communie viering - Exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Continurooster - Groep 2 en 3 zijn om 12.00 uur vrij. Groep 4 t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij. Lees meer...
Continurooster - Groep 2 en 3 zijn om 12.00 uur vrij. Groep 4 t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij. Lees meer...
Continurooster - Groep 2 en 3: 12.00 uur vrij. Groep 4 t/m 8: 14.00 vrij. Lees meer...
Crea ochtend en Kerstkokkerellen groep 8 - Lees meer...
Eerste schooldag - Lees meer...
Eindtoets groep 8 - Lees meer...
Eindtoets groep 8 - Lees meer...
Eindtoets groep 8 - Lees meer...
Filmopname: Josephschool in beeld - Lees meer...
Goede Vrijdag - Alle leerlingen zijn vrij. Lees meer...
Groep 2 vrij - Lees meer...
Groep 8 fiets controle voor kamp - Lees meer...
Groep 8 op kamp. - Lees meer...
Grote Rekendag - Lees meer...
Herfstvakantie - Lees meer...
Huiswerkweek groep 8 - Lees meer...
Huiswerkweek groep 8 - Lees meer...
Informatie voortgezet onderwijs groep 7 en 8 - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Inloopochtend - Lees meer...
Inloopochtend - Lees meer...
Jaarmarkt - Lees meer...
Jaarvergadering Oudercommissie - Lees meer...
Jantje Beton - Lees meer...
Kangoeroewedstrijd - Lees meer...
Kennismakingsavond groep 1 t/m 8 - Lees meer...
Kerstvakantie - Lees meer...
Kerstviering - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Kinderboekenweek - Lees meer...
Kinderpostzegels - Lees meer...
Kleuterfeest groep 1/ 2 - Lees meer...
Klussenavond - De exacte tijden volgen nog. Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Koffie - Thema ochtend - Lees meer...
Koningsdag, start meivakantie - Alle leerlingen zijn vrij. Lees meer...
Laatste schooldag - Groep 1 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij. Groep 1 gaat ook naar school. Lees meer...
Meivakantie - Lees meer...
Open ochtend Josephschool - Open ochtend Josephschool   U bent van harte welkom.   Woensdag 20 september van 8.45 uur tot 11.30 uur kunt u onze school bezoeken. De deuren staan open er is koffie en thee in de... Lees meer...
Opruimen en groep 8 uitzwaaien - Lees meer...
Ouderbedank moment - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Ouderkrant 1 - Lees meer...
Ouderkrant 10 - Lees meer...
Ouderkrant 11 - Lees meer...
Ouderkrant 2 - Lees meer...
Ouderkrant 3 - Lees meer...
Ouderkrant 4 - Lees meer...
Ouderkrant 5 - Lees meer...
Ouderkrant 6 - Lees meer...
Ouderkrant 7 - Lees meer...
Ouderkrant 8 - Lees meer...
Ouderkrant 9 - Lees meer...
Paasviering met lunch - Alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij. Lees meer...
Praktijk examen verkeer groep 7 - Lees meer...
Rapport 1 voor de groepen 3 t/m 7 - Lees meer...
Rapport 1 voor groep 2 - Lees meer...
Rapport 2 voor de groepen 3 t/m 8 - Lees meer...
Rapport groep 2 - Lees meer...
Schoolfotograaf - Lees meer...
Schoolreisje groep 1 t/m 7 - Lees meer...
Schoonmaakweek - Lees meer...
Sinterklaas - Lees meer...
Speelgoedmiddag groep 1/ 2 - Lees meer...
Speelgoedmiddag groep 1/ 2 - Lees meer...
Speelgoedmiddag groep 1/ 2 - Lees meer...
Speelgoedmiddag groep 1/ 2 - Lees meer...
Speelgoedmiddag groep 1/ 2 - Lees meer...
Spelletjes middag groep 1/ 2 - Lees meer...
Spelletjes middag groep 1/ 2 - De exacte tijd volgt nog. Lees meer...
Spelletjes middag groep 1/ 2 - Lees meer...
Spelletjes middag groep 1/ 2 - Lees meer...
Sportdag groep 1 t/m 8 - Lees meer...
Staking leerkrachten - 170913_brief_ouders staking 5oktober 2017.docx Lees meer...
Start Nationale Voorleesdagen - Lees meer...
Studiedag - Alle leerlingen zijn de gehele dag vrij. Lees meer...
Studiedag - Alle leerlingen zijn de hele dag vrij. Lees meer...
Studiedag - Alle leerlingen zijn de hele dag vrij. Lees meer...
Studiemiddag - Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Lees meer...
Studiemiddag SKOP - Alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur. Lees meer...
Theorie examen verkeer groep 7 - Lees meer...
Tweede Paasdag - Alle leerlingen zijn vrij. Lees meer...
Tweede Pinksterdag - Alle leerlingen zijn vrij. Lees meer...
Uitslapen - De school start vandaag om 09.30 uur. Lees meer...
Voorjaarsvakantie - Lees meer...
Vormselviering groep 8 - Lees meer...
Weer naar school - Lees meer...
Weer naar school - Lees meer...
Weer naar school - Lees meer...
Weer naar school - Lees meer...
Wisselen groepen - Lees meer...
Zomervakantie - Lees meer...
Resultaten in Fotoalbums
30
Blaasmuziek - Lees meer...
Buitenleerdag - Lees meer...
Doelenposters Veilig leren lezen - Lees meer...
Fietsles - Lees meer...
Groep 3 - Lees meer...
Groep 4 - Lees meer...
Groep 5 - Lees meer...
Groep 6 - Lees meer...
Groep 7 - Lees meer...
Groep 8 - Lees meer...
Hockey - Lees meer...
Josephfeest 2017 - Lees meer...
Kerst - Lees meer...
Kinderboekenweek - Lees meer...
Klassenfoto's - Lees meer...
Lezen in de klas - Lees meer...
Mad science - Lees meer...
Meermanno - Lees meer...
Pasen - Lees meer...
Pietengym - Lees meer...
Rekenles 06-09 - Lees meer...
School - Lees meer...
Schoolreis - Lees meer...
Sinterklaas - Lees meer...
Teamfoto - Lees meer...
Tutorlezen - Lees meer...
Tutorlezen - Lees meer...
Voetbaltoernooi - Lees meer...
winter - Lees meer...
Resultaten in Nieuwsbrief
16
brand bij gezin onze school - Beste ouders,verzorgers, U heeft vast gelezen dat er deze kerstvakantie een grote brand is geweest in de Vlierlaan. Bij deze brand is een gezin van onze school hun huis kwijtgeraakt. Het betreft... Lees meer...
Eerste Ouderkrant schooljaar 2017-2018 - Beste lezer, Hierbij stuur ik u de eerste Ouderkrant van dit schooljaar. 2017-08-17 Ouderkrant afl. 1.pdf   Tevens kunt u de jaarkalender inzien. jaarkalender ouders website... Lees meer...
Laatste Ouderkrant van dit schooljaar - Beste lezer, Bijgaand ontvangt u onze laatste Ouderkrant van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier en een hele fijne vakantie. 2017.06.29 Ouderkrant afl. 14.pdf Vriendelijke... Lees meer...
Ouderkrant 2 - Beste lezer, Hierbij stuur ik u de tweede Ouderkrant van dit schooljaar. 2017-08-17 Ouderkrant afl. 2.pdf Namens het team van de Josephschool wens ik u veel leesplezier. Vriendelijke... Lees meer...
Ouderkrant 6 en Kinderkrant Josephschool - Beste belangstellende, Bijgaand stuur ik u onze Ouderkrant en de eerste Kinderkrant gemaakt door leerlingen. Ik wens u veel leesplezier. 2018-01-25 Ouderkrant afl. 6.pdf 2018-01-25 Ouderkrant... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 10 en nieuwsbrief TSO - Beste belangstellenden, Bijgaand ontvangt u onze Ouderkrant aflevering 10 en de nieuwsbrief van de TSO. 2017.03.23 Ouderkrant afl. 10.pdf Nieuwsbrief maart 2017.pdf Vriendelijke groet, ... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 11 - Beste belangstellenden, Bijgaand vindt u onze Ouderkrant aflevering 11. 2017.04.13 Ouderkrant afl. 11.pdf We wensen u fijne paasdagen. Vriendelijke groet, Namens het team van de... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 12 - Beste belangstellenden, Bijgaand vindt u onze Ouderkrant aflevering 12. 2017.05.18 Ouderkrant afl. 12.pdf Vriendelijke groet, Namens het team van de Josephschool, Mariëtte Neijenhuis ... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 13 - Beste lezer, Bijgaand ontvangt u onze Ouderkrant aflevering 13. We wensen u veel leesplezier. 2017.06.01 Ouderkrant afl. 13.pdf Vriendelijke groet, mede namens het team van de... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 3 - Beste lezer, Hierbij stuur ik u de derde Ouderkrant van dit schooljaar. 2017-10-06 Ouderkrant afl. 3.docx.pdf Namens het team van de Josephschool wens ik u veel leesplezier. ... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 4 - Beste belangstellende, Nogmaals nu met de goed linkjes. Hierbij vindt u onze Ouderkrant aflevering 4 2017-10-06 Ouderkrant afl. 4.pdf met een aantal bijlagen een overzicht van de... Lees meer...
Ouderkrant aflevering 5 met kerstprogramma - Beste belangstellende, Bijgaand stuur ik u de Ouderkrant aflevering 5 met het kerstprogramma. Ik wens u veel leesplezier. 2017-12-14 Ouderkrant afl. 5.pdf Vriendelijke groet, Mariëtte... Lees meer...
Ouderkrant en Kinderkrant Josephschool - Beste belangstellende, Bijgaand stuur ik u de Ouderkrant en Kinderkrant van de Josephschool. 2018-04-26 Ouderkrant afl. 9.pdf kinderkrant 4.pdf Ik wens u mede namens het team van de... Lees meer...
Ouderkrant en Kinderkrant Josephschool - Beste belangstellende, Bijgaand stuur ik u de Ouderkrant en Kinderkrant van de Josephschool. 2018-02-22 Ouderkrant afl. 7.pdf kinderkrant 2.pdf Ik wens u mede namens het team van de... Lees meer...
Ouderkrant van de Josephschool. - Beste belangstellende, Bijgaand stuur ik u de Ouderkrant van de Josephschool. Zoals u misschien heeft gemerkt heeft u vorige week een foutieve link ontvangen. 2018-03-22 Ouderkrant afl.... Lees meer...
Uitnodiging kerstborrel - Uitnodiging kerstborrel.pdf   Lees meer...