Verlofaanvraag / schoolverzuim
 
Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. Bij de directeur zijn aanvraagformulieren voor extra verlof verkrijgbaar.
Betreft de verlofaanvraag maximaal 10 dagen, dan beslist de directeur hierover. In andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken. Als ouders/verzorgers het niet met de beslissing eens zijn, kunnen zij hiertegen in beroep gaan.
 
Er kan geen verlof gegeven worden in geval van:
 • Familiebezoek buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
 • Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 • Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
Verder kan alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden vrij worden gevraagd.
Denk hierbij aan:
 • Een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 • Verhuizing: maximaal 1 dag.
 • Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad: 1 of maximaal 2 dagen, afhankelijk van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten: in de 1e graad: maximaal 4 dagen, in de 2e graad maximaal 2 dagen, in de 3e of 4e graad maximaal 1 dag.
 • Overlijden van ouders, bloed- of aanverwanten
 • Het 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
Een aanvraag van verlof moet u minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding indienen.

In geval van overlijden meldt u dit uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering van de leerling.
Bij afwezigheid van de jongste kleuters, die nog 4 jaar (en dus niet leerplichtig) zijn, vinden de leerkrachten het prettig hiervan van tevoren op de hoogte te zijn. Uw kind wordt leerplichtig op de eerste van de maand, volgend op de vijfde verjaardag van uw kind.

Wanneer uw kind ziek is of naar een tandarts of dokter moet, stellen wij het op prijs wanneer u voor schooltijd even belt of een briefje laat bezorgen.
 
Gescheiden ouders
Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden (bijv. controleren of er een huwelijksfeest is en of de datum correct is) dan kan de directeur het verlof toe kennen. Inden hij vooraf weet dat de belanghebbende (de andere ouder) bezwaar gaat maken of het niet eens gaat zijn met het besluit, dan dient hij deze voor zijn besluit te horen. Op basis van de gesprekken met beide ouders kan hij het verlof wel of niet toekennen. Als de aanvragende ouder voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het hoofd gewoon toekennen. De andere ouder heeft wel de mogelijkheid om als belanghebbende in bezwaar te gaan, maar hoeft dus geen toestemming te verlenen of de aanvraag te ondertekenen.
 
Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming is verleend, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar.