De Oudercommissie van de Josephschool

De Oudercommissie wordt jaarlijks gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de Josephschool. De OC bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die school ondersteunen bij extra activiteiten.

Het doel van de OC van de Josephschool is:
Het onderhouden van contacten tussen ouders en school, waarbij het belang van het kind voorop staat.
Dit gebeurt via de reguliere Oudercommissievergaderingen, via informeel contact tussen de voorzitter van de OC en de schooldirectie en tijdens het mede organiseren van activiteiten samen met de leerkrachten. Daarnaast spant de OC zich in om, naast de vaste leden, ook de overige ouders bij de activiteiten van de school te betrekken.

Het ondersteunen en mede organiseren van activiteiten.
De OC verleent hulp bij het organiseren van extra activiteiten voor de kinderen, die niet strikt met het lesgeven te maken hebben. De OC ondersteunt de onderwijsgevenden met 'hand- en spandiensten'. Deze hulp bestaat uit het uitvoeren van de activiteiten en het mede bedenken/ organiseren hiervan.

De oudercommissie beschikt over een eigen budget gevormd uit de ouderbijdragen.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene jaarvergadering.

Dit schooljaar is de ouderbijdrage in de jaarvergadering van jl. 28 september 2015 vastgesteld op een bedrag van: € 42,00 voor het schooljaar 2015 - 2016. 
De ouderbijdrage is als volgt opgesplitst: Vrijwillig: € 9.50 - Schoolreis € 27.50 - Educatieve uitjes € 5.00

De OC vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de OC wordt er verantwoording aan de ouders afgelegd. De organisatie en verplichtingen van de OC zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
 
Voorzitter van de OC:
Joyce Tuinier

Secretaris van de OC:      
Esmaralda Bazuin

Penningmeester van de OC: 
Miranda de Vogel en Pauline Smeulders

Overige leden van de OC: 
Saskia Gelauff, Saskia Chardett, Fabian Bron, Nathalie van Haaren, Jennifer de Haan, Moniek Birkett, Amanda Wolvekamp

 
Rekeningnummer Oudercommissie: (ouderbijdrage)
IBAN nr. NL 21 INGB 0009697120 t.n.v. O.C. St. Josephschool
E-mail adres: oc@josephschoolpijnacker.nl