De medezeggenschapsraden van de vier SKOP scholen hebben ieder uit hun midden een ouder- en een personeelslid gekozen die namens hen zitting hebben genomen in de GMR.
Zij houden zich bezig met onderwerpen die bovenschools geregeld moeten worden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan: financieel, personeel- en arbobeleid.
De GMR leden komen circa acht keer per jaar bijeen.

Vanuit onze medezeggenschapsraad zijn AnneMarie Zijlstra en Jessica van Zwieten lid van de GMR.