Computeronderwijs: Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

De computer speelt in ons onderwijs voor de kinderen en de leerkrachten een ondersteunende en begeleidende rol. Hierbij denken wij o.a. aan: kennisoverdracht, zelfstandigheid, samenwerken, uitdagen tot onderzoek (bijv. internet) en de ontwikkeling van het individuele kind.

Wij zien ICT niet als doel op zich, maar als een hulpmiddel om effectiever en kwalitatief beter onderwijs te geven. In de groepen 1/2 staan twee computers in het leslokaal en in de andere groepen drie of vier (dit i.v.m. de groepsgrootte).
Alle computers zijn op het netwerk aangesloten. In alle groepen worden de computers elke dag vooral bij taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie gebruikt.

De ICT coördinatoren van onze school hebben een beleidsplan opgesteld, waarin de plannen voor de komende jaren zijn beschreven.
In elke groep zijn de computers verbonden met het internet. Het internet is niet beveiligd of afge-schermd. Dit is een bewuste keuze binnen onze school. Door het internet af te schermen of te beveiligen zou een groot aantal interessante pagina‟s voor de leerlingen niet beschikbaar zijn. Wij beseffen dat het daardoor mogelijk is om op ongewenste pagina‟s te komen.
Wij brengen daarom de kinderen een houding bij, waarbij zij bewust zijn dat ongewenste pagina‟s toegankelijk zijn, maar dat die niet op school opgezocht mogen worden.

Wij hebben daarvoor regels voor het internet gebruik opgesteld, die duidelijk zichtbaar bij de computers hangen. Zonder toestemming of aanwezigheid van de leerkracht mogen de kinderen niet op het internet. De leerkracht houdt toezicht op de computers en leerlingen maken alleen gebruik van de computer tijdens schooltijd in het/een groepslokaal.
Als gedeeltelijke vervanger van het traditionele krijtbord zijn sinds schooljaar 2009-2010 digitale schoolborden in de groepen 3 t/m 8 ingezet als leer- en instructiemiddel, de zogenaamde Ebeam.
Vanaf oktober 2010 wordt erin één groep gewerkt met het nieuwe Smartboard en wordt er halverwege 2011 een tweede Smartboard in een groep geplaatst.