Computeronderwijs: Informatie en Communicatie Technologie (ICT)
 

De computer speelt in ons onderwijs voor de kinderen en de leerkrach-ten een ondersteunende en begeleidende rol. Hierbij denken wij o.a. aan: kennisoverdracht, zelfstandigheid, samenwerken, uitdagen tot onderzoek (bijv. internet) en de ontwikkeling van het individuele kind.

De computers nemen een vaste plaats in ons onderwijs in. We gebrui-ken deze om ons onderwijsaanbod te ondersteunen, de kinderen computervaardigheden te leren en hen te leren op welke wijze zij in-formatie op het internet kunnen opzoeken. Daarnaast beschikken de beide kleutergroepen over een Touch Screen en 3 IPads en hebben de andere groepen een digitaal schoolbord in de klas.

In elke groep zijn laptops verbonden met het internet. Het internet is niet beveiligd of afgeschermd. Dit is een bewuste keuze binnen onze school. Door het internet af te schermen of te beveiligen zou een groot aantal interessante pagina's voor de leerlingen niet beschikbaar zijn. Wij beseffen

dat het daardoor mogelijk is om op ongewenste pagina's te komen. Wij hebben daarvoor regels voor het internet gebruik opgesteld, die duidelijk zichtbaar bij de computers hangen

Wij brengen de kinderen een houding bij, waarbij zij bewust zijn dat ongewenste pagina's toe-gankelijk zijn, maar dat deze pagina's niet opgezocht mogen worden. Zonder toestemming of aanwezigheid van de leerkracht mogen de kinderen niet op het internet. De leerkracht houdt toezicht op de computers en leerlingen maken alleen gebruik van de computer tijdens schooltijd in het/een groepslokaal.

 

Tablets

Wij doen er op de Josephschool alles aan om te zorgen voor kwa-litatief goed onderwijs. De goede resultaten willen we continue-ren en dus maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Vanaf groep 5 werken we met Snappet voor de vakken taal en rekenen.

 

Wat is Snappet?

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind, wordt op eigentijdse wijze on-derwijs gegeven. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken hierop de lesstof van de vak-ken rekenen, taal, spelling en woordenschat.

 

Hoe werkt het?

Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De opdrachten maakt het kind echter via de eigen tablet en niet meer in een schrift. Het voordeel is dat de kin-deren direct feedback krijgen op de gemaakte opgave. Het kind ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht direct verbeteren.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde 'dash-board' om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De kinderen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een op-dracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje betekent dat het kind er meer dan 1 keer voor nodig had en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever het kind is gevorderd met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen. Tot voor kort gebeurde dit pas de dag erna. Op deze wijze kunnen we direct en adequaat reageren en onze lessen nog beter maken.