Creativiteit en kunstzinnige vorming
 

Voor de expressievakken gebruiken we als leidraad de me-thode:

"Moet je doen".

De creatieve vakken drama, muziek, dans en kunst en cultuur komen in deze methode aan bod

Eén van deze vakken krijgen de leerlingen gedurende twee of drie weken. Daarna wordt er gerouleerd en volgen de kinderen één van de andere creatieve vakken. Dit cluster krijgen ze van verschillende leerkrachten van de middenbouw of bovenbouw.

Hiernaast komen de vakken handvaardigheid en tekenen in de groepen 3 t/m 8 één maal per week in de eigen groep aanbod.

Jaarlijks volgen wij het project "Kijk op Kunst". Dit is samen gesteld door het Kunstgebouw voor basisscholen in Pijnacker-Nootdorp. In de loop van de 8 basisschooljaren komen de kinderen in aanraking met de verschillende disciplines binnen deze culturele vorming, zoals theater en verha-len vertellen.

De Josephschool neemt deel aan het cultuurproject: "De E-lijn". Dit project wordt vanuit de biblio-theek Oostland aangestuurd. Door onze deelname hieraan willen we onze cultuureducatie ver-diepen en verrijken. Dit project omvat, naast scholing van ons leerkrachtenteam, culturele activi-teiten voor onze leerlingen in samenwerking met cultuurorganisaties uit Pijnacker/Nootdorp en bibliotheek Oostland.

Dankzij een gezamenlijk initiatief van onze Oudercommissie en onze cultuur coördinatoren is er jaarlijks voor iedere groep een culturele excursie die aansluit bij het onderwijs in de klas.