Groepen 1 en 2
 

In de eerste twee schooljaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kin-deren.

Door het werken in hoeken (poppenhoek, bouwhoek, themahoek, leesschrijfhoek enz.) en het gebruik van ontwikkelingsmaterialen wordt de basis gelegd voor taal, lezen, schrijven, rekenen en de wereld oriënterende vakken.

Er wordt expliciet aandacht besteed aan rekenen en taal voor kleuters. Op de vrijdagochtend in groep 2 wordt er extra gewerkt aan voorbereiding voor groep 3.
Er wordt een basis gelegd voor de start in groep 3. Zelfstandig werken, gebruik van wisbordjes, samenwerken in spelvorm.

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind.

De ontwikkelingsgebieden komen in samenhang volgens een jaar / weekplanning aan bod. Aan de hand van een bepaald thema b.v.: de herfst, gezondheid, Kerstmis, vakantie e.d. maken de kinderen kennis met de natuur, en de wereld om hen heen. Het onderdeel biologie krijgt in deze groepen speciale aandacht door het werken in de kleuterschooltuin.

Sociale vorming speelt in de eerste jaren ook een belangrijke rol. Onze jongste leerlingen zijn aanvankelijk nogal op zichzelf gericht. Naarmate ze ouder worden, richt de verkenning van hun leefwereld zich ook op de mensen om hen heen. Dit gebeurt net als in de andere groepen door inzet van De Vreedzame School en coöperatieve structuren tijdens de lessen. Bewegingsactiviteiten zoals vrij of gestructureerd buiten- en binnenspelen, kunnen als "voorloper" voor de latere gymles beschouwd worden.

Natuurlijk is er veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het jonge kind door zang, dans, creatief spel,

Vanaf groep 1 wordt een basis gelegd voor het computeronderwijs. Leren hanteren van de muis en uitvoeren van eenvoudige opdrachten komen hier aan de orde.

Het touchscreen in de groepen 1/2 is een mooi middel voor leuke interactieve lessen.

Daarnaast maken de groepen 1/ 2 gebruik van 3 iPads per groep waarbij de leerkracht de juiste spellen en oefeningen klaar zet.