Groepen 1 en 2

In de eerste twee schooljaren wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.
De dag begint en eindigt meestal in de kring. Door het wer-ken in hoeken en het gebruik van ontwikkelingsmaterialen wordt de basis gelegd voor taal, lezen, schrijven, rekenen en de wereldoriënterende vakken.
De meeste ontwikkelingsgebieden komen in samenhang aan bod. Aan de hand van een bepaald thema b.v.: de herfst, gezondheid, Kerstmis, vakantie e.d. maken de kinderen ken-nis met het natuur, en de wereld om hen heen. Het onder-deel biologie krijgt in deze groepen speciale aandacht door het werken in de kleuterschooltuin.
Sociale vorming speelt in de eerste jaren ook een belangrijke rol. Kleuters zijn aanvankelijk nogal op zich-zelf gericht. Naarmate ze ouder worden, richt de verkenning van hun leefwereld zich ook op de mensen om hen heen. De leerkracht besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van het samenspelen en sa-menwerken. In de groepen 1/2 maken we gebruik van het registratiemodel `KIJK 1/2`om gestructureerd de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind in kaart te brengen. Aan de hand hiervan maakt de leerkracht de juiste keuzes op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.
Bewegingsactiviteiten als vrij of gestructureerd buiten- en binnenspelen kun je als "voorloper" voor de latere gymles beschouwen. Natuurlijk worden er veel expressieactiviteiten gedaan zoals: tekenen, kleien, schilderen, knippen en plakken.
Vanaf groep 1 wordt een basis gelegd voor het computeronderwijs. Leren hanteren van de muis en uit-voeren van eenvoudige opdrachten komen hier aan de orde.