Anti-Pestprotocol
 
Hoe gaan wij pesten tegen?

In onze school worden regels en afspraken gebruikt, die gericht zijn op veiligheid, rust en orde en dit met respect voor elkaar. Met deze regels en afspraken en het dagelijks inzetten van coöperatieve werkvormen willen we een goede sfeer en een optimaal leerklimaat creëren.
Om een vriendelijk en veilig klimaat te realiseren worden deze afspraken en regels jaarlijks met de kinderen vastgesteld en doorgenomen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de waarde van regels en welke rol we vervullen bij het ons houden aan die regels.
Er is in feite één grondregel, die geldt in elke situatie:
 
`Respecteer elkaar, laat dit zien in je gedrag, je houding en horen in je taalgebruik`
 
We streven ernaar dat de kinderen zich aan die basisregel houden. Daar spreken we elkaar op aan.
 
Hoe gaan wij om met pesten?
Kinderen zijn voortdurend op zoek naar hun grenzen. Binnen bepaalde marges hoort dit bij het natuurlijk gedrag van kinderen in hun ontwikkeling. We zullen hier natuurlijk tegen optreden want kinderen moeten leren wat wel en niet kan. Op het moment dat dit pesten wordt, hardnekkig tegen dezelfde persoon gericht is en deze hier geen of nauwelijks weerstand tegen kan bieden, is er sprake van gedrag dat we niet kunnen en willen tolereren. Het is enorm belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Op onze school hanteren we in deze gevallen een vijf-sporen beleid.
 
De vijf sporen betreffen:
1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat wordt gepest.
2. We geven grenzen aan en bieden steun aan de kinderen die pesten.
3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de klas bij het vinden van
    oplossingen.
4. We pakken het pesten in de school als team samen aan.
5. We betrekken ook de ouders daar actief bij.

 

Anti-pest coördinator

De intern begeleider , Saskia Zwinkels is voor onze school de coördinator van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten.
Zij fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.Voor anti-pest protocol klik hier