Preventie
 
Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen wordt veel aandacht besteed aan preventie. Het programma De Vreedzame School De school is gericht op preventie .De school voldoet met dit programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.
 
Op school zijn duidelijke gedragsregels vastgesteld. Regels voor de omgang met anderen, maar ook voor het gebruik van materialen en voor situaties met een wat groter veiligheidsrisico als bijv. gymlessen en buiten spelen.
Regels zijn er ook voor de communicatie met ouders.
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden behoort tot het lesprogramma van alle groepen. Dit vormt een onderdeel van een actief beleid om pestgedrag tegen te gaan.
Er is een doorgaande lijn vanaf groep 5 in samenwerking met het kernteam Pijnacker. Er worden lessen gegeven  over de onderwerken  pesten en plagen, meidenvenijn, jongens onder elkaar ,gebruik van social media en op weg naar de brugklas.
 
Wat, als het toch misgaat?
Het vijf sporenbeleid
Onze school wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag. Op het moment dat dit pesten wordt, hardnekkig tegen dezelfde persoon gericht is en deze hier geen of nauwelijks weerstand tegen kan bieden, is er sprake van gedrag dat we niet kunnen tolereren. Het is enorm belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht , zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen. Op onze school hanteren we in deze gevallen een vijf sporen beleid.
De vijf sporen betreffen:

  1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat gepest wordt;
  2. We geven aandacht en bieden steun aan de kinderen die pesten;
  3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de klas bij het vinden van oplossingen;
  4. We pakken het pesten in de school als team samen aan;
  5. We betrekken de ouders van het gepeste kind en de pester, daar actief bij.

Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activiteit geen oplossing biedt voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de leerling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast proberen we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind.
 
Ons volledige anti-pestprotocol is te vinden via www.josephschoolpijnacker.nl.
 
Tot slot….. We willen alle kinderen graag één gouden regel mee geven:
Word je gepest, praat er dan thuis en op school over. Houd het niet geheim!


 

Anti-pest coördinator

De intern begeleider  is voor onze school de coördinator van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten.
Zij fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.


Voor anti-pest protocol klik hier