Welkom op de groepspagina van groep 4
 

Groep 4 is een jaar waarin voor uw kind veel gebeurt. Zo wordt bv. de leerstof weer een stap moeilijker, komen er nieuwe vakken bij en leren de kinderen in 'echte' schriften werken.


 

Voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen
Lezen is erg belangrijk. In groep 4 staat het verder ontwikkelen van het technisch lezen centraal. We werken met de methode Estafette.
Leesplezier is van groot belang om de leesontwikkeling te stimuleren. Daarom lezen we ook iedere dag voor. We proberen de leerlingen enthousiast te maken voor boeken.
Goed tekstbegrip verhoogt het leesplezier ook. Dit staat centraal tijdens de begrijpend   leeslessen. We werken dit jaar voor het eerst met de methode Nieuwsbegrip. 
Taal
In groep 4 staat tijdens de taallessen de opbouw van een zin centraal. In elk thema leren de kinderen nieuwe woorden en zo breiden we hun woordenschat uit.
Daarnaast proberen we de kinderen steeds creatiever te laten zijn met taal, bv. door het schrijven van verhaaltjes, raadsels en gedichtjes. We met dit alles volgens de methode Taal op maat.


 
Spelling
We werken met de methode Spelling op maat. Iedere week staat een nieuwe spellingsregel centraal. De nieuwe regel staat op een spellingskaart, die te zien is in de klas.

 
Schrijven
We gebruiken de methode Handschrift om netter te leren schrijven.
De letters, die de kinderen in groep 3 hebben geleerd, worden in groep 4 verder geoefend. Het kritisch leren kijken naar het eigen handschrift vinden wij hierbij belangrijk.
Nieuw zijn dit schooljaar de hoofdletters. In groep 4 gaan de kinderen beginnen met het gebruik van een vulpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vulpennen die door de school zijn verstrekt.

 
Rekenen
In groep 4 besteden we veel tijd aan het automatiseren, het aanleren van de + en - sommen tot 100 en de tafels. Automatiseren is in een zeer korte tijd (max. 5 seconden)antwoord kunnen geven. De antwoorden van deze + en - sommen gaan tot de 20.
U kunt uw kind helpen, door thuis te oefenen met bijvoorbeeld de computer(Mijn klas) of spelenderwijs sommen opzeggen voor uw kind.
Dit schooljaar leren de kinderen de tafels van 1 t/m 10. In de klas komen de tafeldiploma's te hangen. Daarop kunt u precies zien met welke tafel uw kind bezig is. Via het ouderportaal laten wij ook weten welke tafel we gaan oefenen en wanneer de kinderen die moeten beheersen. Het is belangrijk dat kinderen de tafels ook thuis oefenen.


Aardrijkskunde, Geschiedenis, Techniek en Verkeer
We gebruiken een methode voor aardrijkskunde ,geschiedenis en techniek samen. De methode heet Grenzeloos en voor elk vak gebruiken per thema een werkboekje.
De praktische verkeerslessen zullen ook dit jaar weer op ons rooster staan.
Voor verkeer gebruiken we de lessen van de verkeerskrant.
 

Cluster
Eén keer in de week hebben we cluster op woensdag. De groepen 3 en 4 krijgen dan van de leerkrachten van groep 3 of 4 verschillende vakken aangeboden:
muziek, drama of dans. Handvaardigheid en tekenen wordt in de klas aangeboden.


 
EDI
Tijdens rekenen en spelling maken we gebruik van Expliciete Directe Instructie.
Door het benoemen van het lesdoel weten de kinderen zelf of zij de stof hebben begrepen. We werken ook met beurtenstokjes en minder met het opsteken van de vingers en we controleren of leerstof begrepen wordt door het gebruik van wisbordjes.


 
Gym
Groep 4 heeft 2x in de week gym. Op dinsdag van onze vakleerkracht.  En op vrijdag van een vakleerkracht van team4talent. Sieraden zijn op deze dagen niet handig. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Oorbellen moeten uit of afgeplakt worden.

 
 

Coöperatief leren
Een van de werkwijze op onze school om de leerlingen te laten leren is het coöperatieve leren. De leerlingen leren door het samenwerken heel erg veel van elkaar.
Er zijn verschillende coöperatieve vormen. In bijna elke les wordt één van de vormen gebruikt.

 
Zelfstandig werken
Vanaf groep 1 wordt de kinderen aangeleerd om zelfstandig te werken.
Er is een opbouw in tijd en taken. We proberen na de herfstvakantie te starten met een weektaak. Elke dag wordt er even aan de weektaak gewerkt.
 

Ouderportaal
Wanneer u een vraag heeft of u wilt een afspraak maken, bent u natuurlijk van harte welkom. Na schooltijd in de klas of via het ouderportaal. Daar staan ook de foto's van de klas op en daar wordt elke week een berichtje op gedeeld met praktische informatie en leuke weetjes uit de klas.

 

Wat kunt u thuis oefenen?

*automatiseren (sommen + en -) t/m 10 tot de kerst en daarna t/m 20
*tafels: 1 t/m 10 *lezen* klokkijken hele uren, halve uren, kwartieren.
*boekjes lezen.